Persbericht van D66 Heusden.
Persbericht van D66 Heusden. (Foto: )

Stikstofproblematiek in Heusden: D66 zet in op duurzame landbouw

  Politiek

Op 13 november vond op uitnodiging van D66 Heusden een informatieavond plaats over het thema stikstof. Aanwezig waren naast leden van D66, diverse agrariërs en leden van de Natuur- en Milieuvereniging Heusden.

REGIO - Aan het begin van de avond werden inleidingen gehouden door Mari van Drunen namens ZLTO Langstraat, door Harrie Nijënstein namens de Natuur- en Milieuvereniging en Jos van Oyen namens D66. In Heusden worden diverse agrariërs geconfronteerd met de gevolgen van de stikstofproblematiek. Bedrijven kunnen niet groeien en grote onzekerheid bestaat er over de toekomst. Heusden ligt binnen Europa en binnen Nederland in een zone waar een hoge stikstofproductie plaats vindt. Dit schaadt mens en natuur. De intensieve veeteelt is de grootste producent van stikstof (ammoniak). D66 wil het onderwerp stikstof en de gevolgen voor de bouw en voor de boeren bespreekbaar maken.

Levendige discussie

Vervolgens vond een levendige discussie plaats tussen de partijen. Aart Jan Gorter, raadslid van D66 gaf aan dat de stikstofproblematiek onze gemeente raakt op het gebied van de bouw, de gebiedsontwikkeling oostelijke Langstraat en het economisch belang van de sector landbouw/veeteelt. Lokaal moeten er oplossingen gevonden worden die de natuurontwikkeling versterken, de kwaliteit van het buitengebied in stand houden en duurzame landbouw een steun in de rug geven.

Veel agrariërs onderschrijven de noodzaak van verandering van bedrijfsvoering, maar zij benadrukken ook dat de sector voldoende tijd moet worden gegund om veranderingen door te voeren. Leden van de milieuorganisatie bepleiten de noodzaak van het nemen van maatregelen die de omvangrijke natuurgebieden in onze gemeente beter beschermen zodat de achteruitgang gestopt kan worden.

Stoppen of veranderen

Naar verwachting zullen sommige boeren hun bedrijf beëindigen wanneer de overheid met een goede saneringsondersteuning komt. Anderen zullen juist willen groeien om een toekomstbestendig bedrijf te krijgen. D66 wil toe naar een duurzame landbouw en ziet kansen voor boerenbedrijven die hun activiteiten verbreden. De gemeente zou deze verbreding kunnen stimuleren door agrariërs méér ruimte te geven op – bijvoorbeeld - het gebied van toerisme en energietransitie. Alle partijen benadrukken de noodzaak van het met elkaar op lokaal niveau goed in gesprek te blijven. “Onze verschillen zijn minder groot dan het wel eens lijkt”, sprak één van de aanwezige agrariërs.

Meer berichten